سامانه تصدیق اصالت ضمانت نامه ها

در این سامانه از اصالت ضمانت نامه های صادر شده توسط بانک / موسسه اطمینان حاصل می شود و مشتریان میتوانند به راحتی ضمانت نامه های مورد نظر راخود را مورد بررسی و کنترل قرار دهند.

ویژگی ها:

• پیگیری استعلام با کد اختصاصی ضمانت نامه (سپام) و شناسه ملی ذینفع
• استعلام با کد اختصاصی ضمانت نامه (سپام) و شناسه ملی ذینفع
• استعلام با شماره ضمانت نامه