سامانه استعلام از ثبت احوال
احراز هویت افراد مراجعه کننده به بانک / موسسه مالی همواره یکی از دغدغه های اساسی هر بانک /  موسسه مالی می باشد. با نرم افزار استعلام از ثبت احوال نما علاوه بر احراز هویت افراد در لحظه، می توان اطلاعات پایگاه اطلاعاتی را به صورت دسته ای به روز رسانی کرد تا همواره از صحت اطلاعاتی پایگاه اطمینان حاصل گردد.