سامانه استعلام از روزنامه رسمی

تمامی اطلاعات مندرج در روزنامه رسمی کشور اعم از مطالبات بدهکاران و بستانکاران، تمامی اطلاعات مربوط به شرکت ها، سهان ها و تغییراتشان، مزایده یا مناقصات و...، در ماژول استعلام از روزنامه رسمی نرم افزار نما فراهم گردیده است.