سامانه پردیس (اصالت گزارش حسایرسی)

این سامانه به منظور استفاده از سامانه پردیس جهت ارسال درخواست و دسترسی به گزارشات حسابرسی سازمان ها و بانک ها می باشد.

ویژگی ها:

• استعلام درشبکه بانکی کشور از اصالت گزارش های حسابرسی
• دریافت آنلاین اصالت صورت های مالی حسابرسی شده متقاضیان تسهیلات بانکی