سامانه استعلام از پست

در بسیاری از عملیات مالی یا اعتباری بانک ها / موسسات مالی اطلاع از محل سکونت اشخاص حقیقی یا حقوقی الزامی است.آگاهی از صحت اینگونه از اطلاعات را می توان از ماژول استعلام از پست نرم افزار نما بهره جست.