سامانه پلیس مهاجرت

جهت احراز هویت مشتریان و اشخاص غیر ایرانی و کمک در ارائه برنامه های پیشگیرانه واحدها و ادارات متعدد بانک / موسسه مالی و بررسی گذرنامه این اشحاص، این سامانه مورد طراحی قرار گرفت.

ویژگی ها:

• دسترسی به اطلاعات یکپارچه کنترلی جمعیت اتباع خارجی
• استعلام از وضعیت ورود و خروجی اتباع خارجی
• استعلام از بررسی صحت گذرنامه ها