سامانه استعلام از چک برگشتی و رفع سو اثر  و تسهیلات معوقات بانک مرکزی
 
یکی از مهم ترین ابزارهای اعتبارسنجی مشتریان، اطلاعات از چک های برگشتی اشخاص حقیقی و حقوقیف همچنین میزان تسهیلات گرفته شده و یا میزان معوقات اشخاص می باشد که بسیاری از ریسک های بانکی را کاهش می دهد. سیستم استعلام چک برگشتی و سیستم استعلام تسهیلات و معوقات، دو تا از چند سروییس ارائه شده از سوی بانک مرکزی در نرم افزار نما می باشند.
این سامانه شامل 3 زیرسیستم می باشد؛ دریافت تاییدیه چک برگشتی با ثبت چک برگشتی در سیستم آغاز می‌گردد، پس از آن به منظور بررسی صحت اطلاعات وارد شده، این اطلاعات توسط کاربر ارشد بررسی و تایید می‌گردد. در نهایت این اطلاعات به بانک مرکزی ارسال و نتیجه به سیستم اعلام می‌گردد.اصلاحیه چک برگشتی با ورود اطلاعات چک(های) برگشتی اصلاحی در سیستم آغاز می‌گردد، پس از آن به منظور بررسی صحت اطلاعات وارد شده، این اطلاعات توسط کاربر ارشد بررسی و تایید می‌گردد. در نهایت این اطلاعات به بانک مرکزی ارسال و نتیجه به سیستم اعلام می‌گردد. رفع سوء اثر با ثبت درخواست رفع سوء اثر توسط کارمند شعبه، آغاز می‌گردد. پس از اینکه مدارک ارائه شده‌ی مبنی بر رفع سوء اثر، توسط رئیس شعبه و پس از آن اداره امور تأیید شد، اطلاعات برای رفع سوء اثر به بانک مرکزی ارسال می شود. در صورتی‌که اطلاعات آن چک در بانک مرکزی موجود و با اطلاعات ارسال شده توسط شعبه یکسان باشد، چک برگشتی توسط بانک مرکزی رفع سوء اثر می‌شود.