داشبورد مدیریتی

 
یکی از مشکلات سیستم های استعلام گیری ماهیت جزیره ای بودن آنها است که باعث کنترل سخت کاربران برای استفاده از این سیستم ها می شود. همچنین کنترل دسترسی به سطوح متفاوت سامانه ها پیچیدگی های خاص خود را دارد. در نرم افزار مدیریت استعلام (نما) این مشکلات به طور کامل رفع گردیده است که می توان با آن علاوه بر مدیریت کاربران و شعب، تمامی تراکنش های ایجاد شده در کل نرم افزار را رهگیری نمود. همچنین تمامی سامانه ها به صورت مجتمع و به سادگی، قابل مدیریت و راهبری هستند.