توان فنی و شناخت کسب و کاری شرکت داده پردازان پارتیان در حوزه های مختلف بانکی، تولید سریع سامانه ها را فراهم ساخته است. راه اندازی پرتال جامع عملیات شعب برای کاربران تمامی شعب و ادارات ستادی بانک، بستر مناسبی را برای راه اندازی درخواست های سریع بانک مرکزی، ادارات ستادی و ... فراهم ساخته است. چابکی در توسعه نرم افزارهای مورد نیاز به همراه استفاده از آخرین تکنولوژی های فنی پاسخگوی نیازهای سریع بانک های متعدد کشور بوده است.


زیر ساخت توسعه سامانه ها

»    ساختار سازمانی یکپارچه شعب و ارکان بانک
»    پرتال جامع عملیات شعب
»    بانک اطلاعات کاربران
»    Single Authorization                  
»    Single Authentication
»    SSO