سامانه نظارت و بازرسی شعب


نظارت بانکی موثر از جمله پيش شرط‌های اساسی برای حصول اطمينان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزايش اعتماد به آن از طريق کاهش ريسک برای سپرده‌گذاران و ساير بستانکاران است. از اين رو نظارت در پی آن است تا اطمينان يابد بانک‌ها و موسسات اعتباری به شيوه‌ای ايمن و صحيح عمل نموده؛ در مقابله با ريسک‌های فراروی خود، از سرمايه و ذخاير کافی برخوردارند.

در فعالیت واحدهای نظارتی بانک، صیانت و حفاظت کامل از منابع بانک و جلوگیری از بروز خسارت به بانک و مشتریان بسیار مهم است. نظارت اثربخش تنها منتهی به کشف سوء جریان ها نیست، بلکه برخورد قاطع با متخلفان و اصلاح نظام کنترل های داخلی به منظور پیشگیری از وقوع موارد مشابه در آینده را نیز شامل می شود.
ثبات نظام های مالی و اقتصادی جز با نظارت مؤثر و مقتدر محقق نمی شود. در حال حاضر بانکداری نوین در نظام بانکی کشور در حال توسعه است و به موازات آن شرکت داده پردازان پارتیان نیز در حوزه ارائه خدمات نظارتی پیش قدم و پیشرو در ارائه ی راه حل های مطمئن برای بهبود روز افزون سیستم های نظارتی و به هنگام می باشد، که بدیم موجب ضمن فراهم شدن زمینه ارائه خدمات مطمئن و روزآمد به مشتریان بانک و آحاد جامعه، شاهد سلامت و شفافیت بیشتر در نظام بانکی شویم.

در سامانه نظارت هوشمند برخط بازرسی که توسط طراحان توانمند شرکت داده پردازان پارتیان و نیز با مشاوره ی متخصصین امور بازرسی و بانکی  طراحی شده است، از روش تحلیل اطلاعات استفاده می شود و نتایج بسیار ارزشمندی برای تصمیم گیری در اختیار مدیران ارشد بازرسی قرار می گیرد. با استفاده از این سامانه، انجام بازرسی از روش های سنتی گذشته فاصله گرفته و دامنه اطمینان بخشی بیشتری را فراهم خواهد ساخت، که با این تغییر روش، اثربخشی بازرسی ها افزایش یافته و نقطه اثر آن را به صورت شفاف نمایان خواهد شد.